Xác định nguồn tài chính cải cách tiền lương của năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 1950/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2021.

Theo đó, các Bộ, cơ quan TW và địa phương tiếp tục hoàn thành các quy định hiện hành về việc cải tạo nguồn tiền lương trong năm 2021 từ một phần thu được để lại dựa trên chế độ của cơ quan và đơn vị. Đồng thời cũng tiết kiệm 10% chi phí thường xuyên tăng thêm, không bao gồm các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương hay những khoản có tính chất lương hay khoản chi của các người lao động hưởng theo chế độ.

Nguồn sẽ được lấy từ tiền lương năm 2020 còn dư chuyển sang, 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán của năm cũ, 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2020 để tạo ra nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021, đồng thời tích luỹ cho giai đoạn năm 2021-2025.

Dựa theo quyết định trên, khi xác định số tăng thu ngân sách của địa phương, để tính chi tạo nguồn cải cách tiền lương sẽ loại trừ thêm những khoản thu gắn với các nhiệm vụ chi cụ thể. Điều này sẽ được quy định cụ thể và được ghi rõ trong văn bản.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xác định và giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên sẽ tăng thêm trong năm 2021, từ đó làm cơ sở tạo nguồn cải cách tiền lương cho từng bộ, cơ quan TW và tỉnh, thành phố trực thuộc TW theo đúng quy định của pháp luật. Hỗ trợ ngân sách TW áp dụng cho các địa phương không cân đối được nguồn theo chế độ quy định, thông qua đó thực hiện chính sách về tiền lương dựa trên mức cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.